Anenské rybníky

R.TC.06
Localisation: 49.886844N 12.721599E
Area: 259.386 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
Altitude: 491 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků v kulturní intenzivně využívané krajině. Je významná především pro hnízdění i průtah vodního ptactva, zejména Labutí rybník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.001 ha -- 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.073 ha 0.03 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.187 ha 0.07 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.295 ha 0.11 1.95
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.377 ha 0.15 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.453 ha 0.17 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.677 ha 0.26 2.46
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.817 ha 0.31 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.833 ha 0.32 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.128 ha 0.43 3.71
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.211 ha 0.47 2.04
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.809 ha 0.7 2.23
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.829 ha 0.71 1.11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.572 ha 0.99 3.42
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.996 ha 1.16 3.84
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Luscinia svecica cyanecula slavík modráček středoevropský Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Luscinia svecica slavík modráček Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2013
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2019
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 106 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.