Pod Volfštejnem

R.TC.09
Localisation: 49.804721N 12.86546E
Area: 18.695 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: NR
Altitude: 534 - 618 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lokalitu tvoří rozsáhlá podmáčená louka. Je velmi vlhká, místy až rozbahněná. Tento stav vznikl občasným extenzivním vypásáním. Severní strana sousedí s lesem, od něhož proniká nálet mladých borovic. Na zamokřených místech se uchytil roztroušený nálet keřových vrb.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.050 ha 0.27 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.061 ha 0.33 2.43
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.425 ha 29.02 2.95
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.482 ha 2.58 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.015 ha 0.08 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.661 ha 3.53 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana hořeček drsný Sturmův -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2012
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Savci Cervus nippon sika -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2009
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Orchis ustulata vstavač osmahlý Silně ohrožený -- -- -- 2010
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.