Pod Volfštejnem

R.TC.09
Localisation: 49.804721N 12.86546E
Area: 18.695 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: NR
Altitude: 534 - 618 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lokalitu tvoří rozsáhlá podmáčená louka. Je velmi vlhká, místy až rozbahněná. Tento stav vznikl občasným extenzivním vypásáním. Severní strana sousedí s lesem, od něhož proniká nálet mladých borovic. Na zamokřených místech se uchytil roztroušený nálet keřových vrb.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.050 ha 0.27 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.061 ha 0.33 2.43
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.425 ha 29.02 2.95
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.482 ha 2.58 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.015 ha 0.08 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.661 ha 3.53 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana hořeček drsný Sturmův -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2012
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium acaule pcháč bezlodyžný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Savci Cervus nippon sika -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.