Náměšťské rybníky

R.TR.01
Localisation: 49.221328N 16.097433E
Area: 314.567 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 353 - 487 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozlehlá soustava rybníků. Jednotlivé rybníky jsou výrazně ovlivněny intenzifikací rybářského hospodaření. Význačné hnízdiště a tahová zastávka četných ptačích druhů. Z této lokality jsou k dispozici údaje o změnách v populacích vodních ptáků za posledních několik desítek let.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.350 ha 0.11 3.5
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.286 ha 0.09 2.5
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.278 ha 0.09 2.75
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1.303 ha 0.41 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.842 ha 0.59 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.198 ha 0.06 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 142.960 ha 45.45 3.31
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.459 ha 0.46 2.32
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.671 ha 0.21 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.668 ha 0.21 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 13.190 ha 4.19 2.31
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.020 ha 0.01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.087 ha 0.35 2.78
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.688 ha 0.22 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.961 ha 2.21 2.61
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 162 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.