Náměšťské rybníky

R.TR.01
Localisation: 49.221328N 16.097433E
Area: 314.567 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 353 - 487 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozlehlá soustava rybníků. Jednotlivé rybníky jsou výrazně ovlivněny intenzifikací rybářského hospodaření. Význačné hnízdiště a tahová zastávka četných ptačích druhů. Z této lokality jsou k dispozici údaje o změnách v populacích vodních ptáků za posledních několik desítek let.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.020 ha 0.01 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.080 ha 0.03 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.198 ha 0.06 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.278 ha 0.09 2.75
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.286 ha 0.09 2.5
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.350 ha 0.11 3.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.668 ha 0.21 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.671 ha 0.21 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.688 ha 0.22 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.783 ha 0.25 2.25
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.003 ha 0.32 2.93
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.087 ha 0.35 2.78
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1.303 ha 0.41 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.459 ha 0.46 2.32
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.842 ha 0.59 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydrovatus cuspidatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 169 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.