Údolí Oslavy a Chvojnice

R.TR.02
Localisation: 49.154864N 16.170234E
Area: 271.919 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 240 - 419 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedny z posledních přirozeně meandrujících toků v českých zemích. Rozdílnost podloží způsobila velkou rozmanitost v utváření údolí (úzké kaňony, menší náplavové louky, tzv. čertovy ocasy). Geologická pestrost a geomorfologický fenomén podmiňují neobyčejné druhové bohatství jak rostlin, tak živočichů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.922 ha 0.34 2
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.165 ha 0.06 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1.770 ha 0.65 1.51
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.180 ha 0.07 1
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.024 ha 0.01 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4.026 ha 1.48 2.31
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.112 ha 0.04 1
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.425 ha 0.16 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 42.883 ha 15.77 2.18
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.079 ha 1.13 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.371 ha 0.14 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 30.705 ha 11.29 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 37.953 ha 13.96 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.952 ha 1.45 3.06
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.064 ha 0.02 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Caloplaca lucifuga -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Lišejníky Arthonia didyma -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Agonimia allobata -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Lišejníky Agonimia globulifera -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Lišejníky Agonimia repleta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Lišejníky Alyxoria varia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Lišejníky Arthonia atra -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Lišejníky Arthonia byssacea -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2016
Lišejníky Arthonia dispersa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Lišejníky Absconditella delutula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Lišejníky Arthonia helvola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Arthonia mediella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Arthonia radiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Arthonia ruana -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Arthonia spadicea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 265 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.