Rokytná

R.TR.06
Localisation: 49.078564N 16.371856E
Area: 534.913 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 228 - 443 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.061 ha 0.01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.069 ha 0.01 1.05
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.153 ha 0.03 1.14
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.452 ha 0.08 1.18
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.161 ha 0.22 1.34
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.024 ha 0.57 1.47
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.901 ha 0.36 1.56
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.478 ha 0.09 1.77
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.217 ha 0.04 1.77
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4.896 ha 0.92 1.79
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.182 ha 0.03 1.85
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3.037 ha 0.57 1.91
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.364 ha 0.44 1.97
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.222 ha 0.04 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6.424 ha 1.2 2.07
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Bothriochloa ischaemum vousatka prstnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2021
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Unio crassus velevrub tupý Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2017
Měkkýši Unio tumidus velevrub nadmutý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2014
Plazi Natrix tessellata užovka podplamatá Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Dictamnus albus třemdava bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Armeria vulgaris subsp. vulgaris trávnička obecná pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2018
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 179 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.