Rokytná

R.TR.06
Localisation: 49.078564N 16.371856E
Area: 534.913 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 228 - 443 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.901 ha 0.36 1.56
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.075 ha 0.01 2.78
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.217 ha 0.04 1.77
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.024 ha 0.57 1.47
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 8.921 ha 1.67 2.73
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 78.513 ha 14.68 2.49
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.364 ha 0.44 1.97
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.749 ha 0.14 2.16
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10.540 ha 1.97 3.92
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.644 ha 0.12 2.66
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.118 ha 0.02 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6.424 ha 1.2 2.07
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4.896 ha 0.92 1.79
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.452 ha 0.08 1.18
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.161 ha 0.22 1.34
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2013
Brouci Aesalus scarabaeoides roháček vrubounovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Ryby a mihule Alburnoides bipunctatus ouklejka pruhovaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Allium flavum česnek žlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Amara lucida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Androsace elongata pochybek prodloužený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Anema decipiens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 178 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.