Rokytná

R.TR.06
Localisation: 49.078564N 16.371856E
Area: 534.913 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 228 - 443 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.008 ha -- 3
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.032 ha 0.01 4
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.034 ha 0.01 3.86
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.038 ha 0.01 2.19
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.061 ha 0.01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.069 ha 0.01 1.05
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.075 ha 0.01 2.78
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.118 ha 0.02 4
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.153 ha 0.03 1.14
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.182 ha 0.03 1.85
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.217 ha 0.04 1.77
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.222 ha 0.04 2
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.452 ha 0.08 1.18
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.478 ha 0.09 1.77
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.644 ha 0.12 2.66
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2012
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2021
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Lycium barbarum kustovnice cizí -- -- -- BL2 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 178 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.