Střední Pojihlaví

R.TR.07
Localisation: 49.093834N 16.217069E
Area: 162.027 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 232 - 320 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.135 ha 1.32 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10.111 ha 6.24 2
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1.243 ha 0.77 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.318 ha 14.39 2.57
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.588 ha 0.36 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.171 ha 0.11 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.319 ha 2.05 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 8.005 ha 4.94 2
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.020 ha 0.01 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.215 ha 0.75 2
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.005 ha -- 2
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.103 ha 0.06 2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.162 ha 0.72 1.72
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.014 ha 0.01 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.523 ha 0.32 3
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Andrena ovatula pískorypka bělopruhá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Verrucaria sphaerospora -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Mechorosty Orthotrichum patens šurpek otevřený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Oxymitra incrassata opatka šupinatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Mechorosty Zygodon rupestris zrnitka skalní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Měkkýši Helix thessalica hlemýžď pruhovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Měkkýši Pupilla triplicata zrnovka třízubá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Unio crassus velevrub tupý Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2017
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2011
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Drymonia obliterata hřbetozubec tmavoúhlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Vahliella leucophaea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 238 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.