Střední Pojihlaví

R.TR.07
Localisation: 49.093834N 16.217069E
Area: 162.027 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 232 - 320 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.005 ha -- 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.007 ha -- 2
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.014 ha 0.01 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.018 ha 0.01 3
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.020 ha 0.01 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.046 ha 0.03 2
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.103 ha 0.06 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.171 ha 0.11 2
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.393 ha 0.24 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.523 ha 0.32 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.588 ha 0.36 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.666 ha 0.41 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.816 ha 0.5 3
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.162 ha 0.72 1.72
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.215 ha 0.75 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Collema flaccidum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Dermatocarpon miniatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Endocarpon psorodeum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Lišejníky Enterographa zonata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Lecanora campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Měkkýši Helix thessalica hlemýžď pruhovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Pupilla triplicata zrnovka třízubá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Lišejníky Caloplaca biatorina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 257 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.