Střední Pojihlaví

R.TR.07
Localisation: 49.093834N 16.217069E
Area: 162.027 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 232 - 320 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 44.932 ha 27.73 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.318 ha 14.39 2.57
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.319 ha 6.37 2.01
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10.111 ha 6.24 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 8.005 ha 4.94 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.141 ha 4.41 2.12
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.319 ha 2.05 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (<i>Genista pilosa</i>) -- -- 2.381 ha 1.47 1.86
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.135 ha 1.32 2
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1.243 ha 0.77 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.215 ha 0.75 2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.162 ha 0.72 1.72
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.816 ha 0.5 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.666 ha 0.41 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.588 ha 0.36 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Andrena ovatula pískorypka bělopruhá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Lišejníky Pertusaria leioplaca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Lecanora campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Lecidella elaeochroma -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Leptogium magnussonii -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Lišejníky Lichinella stipatula -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Lišejníky Opegrapha vermicellifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Opegrapha vulgata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Parmelia omphalodes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Phaeophyscia chloantha -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Physconia perisidiosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Placynthium nigrum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 238 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.