Střední Pojihlaví

R.TR.07
Localisation: 49.093834N 16.217069E
Area: 162.027 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 232 - 320 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.005 ha -- 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.007 ha -- 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.018 ha 0.01 3
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.020 ha 0.01 2
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.014 ha 0.01 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.046 ha 0.03 2
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.103 ha 0.06 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.171 ha 0.11 2
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.393 ha 0.24 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.523 ha 0.32 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.588 ha 0.36 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.666 ha 0.41 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.816 ha 0.5 3
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.162 ha 0.72 1.72
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.215 ha 0.75 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ryby a mihule Barbus barbus parma obecná -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Natrix tessellata užovka podplamatá Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Zerynthia polyxena pestrokřídlec podražcový Kriticky ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Lacerta viridis ještěrka zelená Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 257 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.