Střední Pojihlaví

R.TR.07
Localisation: 49.093834N 16.217069E
Area: 162.027 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 232 - 320 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.215 ha 0.75 2
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.020 ha 0.01 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 8.005 ha 4.94 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.319 ha 2.05 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.171 ha 0.11 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.588 ha 0.36 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.318 ha 14.39 2.57
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1.243 ha 0.77 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10.111 ha 6.24 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.135 ha 1.32 2
First 1 2 Showing: 15 - 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Collema auriforme -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Collema crispum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Collema cristatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Collema flaccidum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Dermatocarpon miniatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Endocarpon psorodeum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Enterographa zonata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Cladonia cervicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Lecanora campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Lecidella elaeochroma -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 238 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.