Střední Pojihlaví

R.TR.07
Localisation: 49.093834N 16.217069E
Area: 162.027 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 232 - 320 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1.243 ha 0.77 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.135 ha 1.32 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 2.381 ha 1.47 1.86
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.319 ha 2.05 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.141 ha 4.41 2.12
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 8.005 ha 4.94 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10.111 ha 6.24 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.319 ha 6.37 2.01
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.318 ha 14.39 2.57
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 44.932 ha 27.73 2
First 1 2 Showing: 15 - 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Andrena ovatula pískorypka bělopruhá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Lišejníky Staurothele fissa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Opegrapha vulgata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Parmelia omphalodes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Pertusaria leioplaca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Phaeophyscia chloantha -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Physconia perisidiosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Placynthium nigrum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Pyrenula nitida -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Rhizocarpon umbilicatum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Rhizocarpon viridiatrum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Thelenella muscorum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Normandina acroglypta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Lišejníky Toninia cinereovirens -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 257 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.