Střední Pojihlaví

R.TR.07
Localisation: 49.093834N 16.217069E
Area: 162.027 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 232 - 320 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.018 ha 0.01 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.171 ha 0.11 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.588 ha 0.36 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.318 ha 14.39 2.57
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.319 ha 6.37 2.01
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 8.005 ha 4.94 2
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.393 ha 0.24 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 2.381 ha 1.47 1.86
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.215 ha 0.75 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.046 ha 0.03 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10.111 ha 6.24 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.319 ha 2.05 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.135 ha 1.32 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.141 ha 4.41 2.12
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.523 ha 0.32 3
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Blanokřídlí Arachnospila wesmaeli -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Lišejníky Caloplaca conversa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Lišejníky Lichinella stipatula -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Lišejníky Caloplaca arnoldii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Cévnaté rostliny Biscutella laevigata subsp. varia dvojštítek hladkoplodý proměnlivý Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2014
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Lišejníky Aspicilia serpentinicola -- -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2011
Savci Neovison vison norek americký -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1 2016
Cévnaté rostliny Vicia pannonica subsp. striata vikev panonská červená -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Plazi Lacerta viridis ještěrka zelená Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Monotropa hypophegea hnilák lysý -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Ampedus nigerrimus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 257 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.