Hradišťský příkop (původní název Mrtvá ramena Moravy)

R.UH.01
Localisation: 49.093142N 17.494483E
Area: 5 231.853 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, SPA, NM, NR
Altitude: 153 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Asi 40 km úsek řeky Moravy mezi Otrokovicemi (okr. Zlín) a Vnorovy (okr. Hodonín) s průchodem přes okres Uh. Hradiště. Regulací Moravy vzniklo přes 50 slepých ramen s typickou flórou i faunou. V okrese Uh. Hradiště se zachoval komplex typického lužního lesa charakteru “tvrdého luhu” s charakteristickou květenou a periodickými tůněmi s typickou faunou. K těmto přírodním aspektům přistupují ještě nevyužívaný plavební kanál “Baťák” mezi St. Městem a Spytihněví a těžební jezera v Ostrožské Nové Vsi, která začínají být stanovištěm při tahu vodního ptactva, zimovištěm i hnízdištěm některých druhů i refugiem mokřadní flóry. Rozloha: 1635 ha lužní lesy, 125 ha mrtvá ramena, 560 ha těžební jezera, 400 ha řeka Morava a Baťův kanál. Lokalitu tvoří 61 sublokalit (NP Nivy Dunaje, PR Kolébky, PR Na letišti, PR Tůň u Kostelan, PR Kanada, ostatní bez ochrany).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.716 ha 0.03 3.51
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.118 ha -- 3.7
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.226 ha 0.02 2.04
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 140.001 ha 2.68 3.36
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.233 ha -- 4
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.125 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 156.695 ha 3 1.98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 109.796 ha 2.1 2.43
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 41.788 ha 0.8 3.95
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 76.204 ha 1.46 3.29
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5.309 ha 0.1 2.94
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 114.252 ha 2.18 2.78
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.000 ha -- 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.173 ha -- 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 17.762 ha 0.34 2.88
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vířníci Trichocerca taurocephala -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Ischnodes sanguinicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Leiopus punctulatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Meloe decorus -- Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Eustrophus dermestoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 356 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.