Lom Rasová

R.UH.03
Localisation: 48.976044N 17.811438E
Area: 6.513 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: PLA, NM
Altitude: 538 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Opuštěný pískovcový lom s proměnlivou výškou vodní hladiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.125 ha 1.92 2.63
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.279 ha 4.28 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.185 ha 2.84 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.186 ha 2.85 4
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.279 ha 4.28 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Chrostíci Nemotaulius punctatolineatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Cryptocephalus marginatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Mechorosty Drepanocladus lycopodioides -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2019
Brouci Labidostomis tridentata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Cryptocephalus quinquepunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pulicaria dysenterica blešník úplavičný -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Leonurus cardiaca buřina srdečník pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Gentianopsis ciliata hořec brvitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Pyrola rotundifolia hruštička okrouhlolistá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Aster novi-belgii hvězdnice novobelgická -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Trifolium ochroleucon jetel bledožlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 65 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.