Hutě

R.UH.05
Localisation: 48.992237N 17.906724E
Area: 8.610 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 483 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Členité svažité území s bývalými pastvinami prostoupenými rozptýlenou zelení, mokřady a pramennými vývěry.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.515 ha 17.6 1.28
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.045 ha 0.52 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.524 ha 29.32 1.28
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.260 ha 3.02 1.75
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.035 ha 0.41 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.265 ha 3.07 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.232 ha 2.7 3.83
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.111 ha 1.29 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.074 ha 0.86 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.058 ha 12.29 1.87
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.094 ha 1.09 1
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.283 ha 3.28 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aphanisticus elongatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Trachys troglodytes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Sphaeroderma rubidum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Ptinus calcaratus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Auletobius sanguisorbae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Protapion interjectum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Donus intermedius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Datonychus paszlavszkyi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus coryli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Cassida leucanthemi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Traunsteinera globosa hlavinka horská Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 41 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.