Hutě

R.UH.05
Localisation: 48.992237N 17.906724E
Area: 8.610 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 483 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Členité svažité území s bývalými pastvinami prostoupenými rozptýlenou zelení, mokřady a pramennými vývěry.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.515 ha 17.6 1.28
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.045 ha 0.52 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.524 ha 29.32 1.28
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.260 ha 3.02 1.75
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.035 ha 0.41 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.265 ha 3.07 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.232 ha 2.7 3.83
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.111 ha 1.29 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.074 ha 0.86 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.058 ha 12.29 1.87
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.094 ha 1.09 1
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.283 ha 3.28 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2020
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Gentianella lutescens subsp. lutescens hořeček žlutavý pravý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Sphaeroderma rubidum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 65 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.