Klanečnice

R.UH.07
Localisation: 48.906707N 17.673236E
Area: 4.543 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 450 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozené řečiště v bučině a pozoruhodný vtok do přehrady (Caricetum paniculatae). Sešlapané podmáčené, mírně halofytní břehy přehrady.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.991 ha 21.8 3.31
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.057 ha 1.26 4
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.238 ha 5.24 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.098 ha 2.16 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.430 ha 9.46 3.86
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.510 ha 11.23 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.000 ha 0.01 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2018
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.