Hrnčárky

R.UH.08
Localisation: 48.908456N 17.677441E
Area: 9.426 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 450 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Bazické svahové prameniště: slatinná čočka, iniciální stádia (pěnovec), pěnovcové studánky (Chara). Společenstvo Cratoneuron commutatum - Carex flacca - Eriophorum angustifolium.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.076 ha 0.8 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.124 ha 1.32 2.5
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.196 ha 2.08 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.822 ha 8.73 2.36
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.815 ha 19.25 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.475 ha 26.26 3
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2.685 ha 28.49 1.2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2020
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2020
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Melittis melissophyllum medovník meduňkolisý Ohrožený -- -- -- 2020
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 68 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.