Babinské louky

R.UL.01
Localisation: 50.597413N 14.130316E
Area: 89.241 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 536 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Podhorské louky ve vojenském prostoru s bohatou populací zvonovce liliolistého.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 15.914 ha 17.83 2.02
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14.846 ha 16.64 1.96
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9.065 ha 10.16 1.37
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 7.305 ha 8.19 1.58
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.960 ha 7.8 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5.385 ha 6.03 2.39
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5.043 ha 5.65 2.09
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.690 ha 4.13 1.68
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.750 ha 1.96 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.875 ha 0.98 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.532 ha 0.6 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.500 ha 0.56 2
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.286 ha 0.32 3.66
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.195 ha 0.22 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.012 ha 0.01 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Satyrium pruni ostruháček švestkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Tetheella fluctuosa můřice březová -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Motýli Zygaena osterodensis vřetenuška chrastavcová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Motýli Venusia blomeri píďalka jilmová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Korýši Triops cancriformis listonoh letní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Adenophora liliifolia zvonovec liliolistý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 60 - 75 of 101 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.