Babinské louky

R.UL.01
Localisation: 50.597413N 14.130316E
Area: 89.241 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 536 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Podhorské louky ve vojenském prostoru s bohatou populací zvonovce liliolistého.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.012 ha 0.01 2
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.195 ha 0.22 2
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.286 ha 0.32 3.66
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.500 ha 0.56 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.532 ha 0.6 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.875 ha 0.98 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.750 ha 1.96 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.690 ha 4.13 1.68
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5.043 ha 5.65 2.09
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5.385 ha 6.03 2.39
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.960 ha 7.8 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 7.305 ha 8.19 1.58
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9.065 ha 10.16 1.37
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14.846 ha 16.64 1.96
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 15.914 ha 17.83 2.02

List of species of conservation finding database

First 5 6 7 8 Showing: 105 - 106 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.