Velký Karlov

R.UO.02
Localisation: 50.063887N 16.149064E
Area: 36.274 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI
Altitude: 268 - 270 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašelinné louky a písčiny na břehu rybníka u osady Korunka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.123 ha 0.34 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.793 ha 2.19 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.049 ha 0.13 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 18.080 ha 49.84 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.264 ha 0.73 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.917 ha 2.53 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.328 ha 0.9 1.16
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.963 ha 5.41 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7.853 ha 21.65 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.918 ha 2.53 1.48
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.183 ha 0.5 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.