Lanškrounské rybníky

R.UO.03
Localisation: 49.923034N 16.578743E
Area: 116.266 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI
Altitude: 384 - 408 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků s rákosinami, mezi Lanškrounem a Ostrovem, obklopenými sídly i lesy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.878 ha 2.48 2.17
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.086 ha 0.93 1.71
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.400 ha 1.2 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21.074 ha 18.13 2.5
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.038 ha 0.03 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.927 ha 0.8 2.42
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.140 ha 0.12 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.254 ha 1.08 3.51
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.117 ha 0.1 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.210 ha 2.76 2.15
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.791 ha 3.26 2.25
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 5.886 ha 5.06 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.612 ha 4.83 2.42
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.004 ha -- 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.785 ha 3.26 3.31
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2010
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2017
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- -- -- -- 2017
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Anas clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 45 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.