Choryňské rybníky

R.VS.01
Localisation: 49.519078N 17.907391E
Area: 138.630 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 273 - 286 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava tří rybníků (celkem 48,5 ha) s mokřadem pod hrází Velkého rybníka (21 ha, PR). Rybníky jsou intenzivní s ojedinělými ostrůvky vzniklými po vyhrnutí bahna. Mokřad pod hrází rybníka je tvořen mozaikou porostů rákosu, orobince a ostřic s porosty dřevin (keřové vrby, olšiny) a s vlhkými loukami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.027 ha 0.02 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.205 ha 0.15 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.205 ha 0.15 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.679 ha 0.49 2.7
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.936 ha 0.68 2.21
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.618 ha 1.89 2.08
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.719 ha 1.96 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.044 ha 5.08 2.18
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8.873 ha 6.4 2.76
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.099 ha 6.56 2.28
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 18.362 ha 13.25 1.5
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 22.110 ha 15.95 2.42

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2021
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2018
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2021
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Ardea purpurea volavka červená Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 133 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.