Račné

R.VS.02
Localisation: 49.20635N 18.029209E
Area: 8.853 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
Altitude: 550 - 654 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Svahové prameniště.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.090 ha 1.01 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.678 ha 7.66 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2.263 ha 25.57 1.94
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.191 ha 2.15 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.568 ha 6.42 1.01
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.169 ha 1.91 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.281 ha 3.18 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.