U Pavlíků

R.VS.11
Localisation: 49.338731N 17.866726E
Area: 24.094 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
Altitude: 443 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Podsvahové prameniště.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.220 ha 5.06 3.47
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.127 ha 4.68 3.01
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.000 ha -- 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.425 ha 18.36 2.78
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.195 ha 0.81 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.232 ha 5.11 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.876 ha 20.24 2.77

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2020
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Orobanche flava záraza devětsilová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.