Pivovařiska

R.VS.12
Localisation: 49.323873N 17.884939E
Area: 8.949 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 500 - 532 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokřadní a slatinné louky v nivě potoka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.000 ha -- 4
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.161 ha 1.8 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.199 ha 2.22 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.682 ha 7.63 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.264 ha 14.13 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.625 ha 18.16 1.9
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.033 ha 22.72 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica rufa mravenec lesní Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2020
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.