Lúčky – Roveňky

R.VS.13
Localisation: 49.384584N 17.999026E
Area: 8.644 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: NM
Altitude: 427 - 574 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Svahová prameniště.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.351 ha 4.07 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.003 ha 0.03 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.007 ha 23.22 3.07
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.277 ha 3.2 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.135 ha 24.7 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.496 ha 17.31 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2008
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2008
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2008
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2008
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Orchis mascula vstavač mužský Silně ohrožený -- -- -- 2008
Cévnaté rostliny Orchis militaris vstavač vojenský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.