Bílé potoky

R.ZL.02
Localisation: 49.118472N 18.023385E
Area: 14.665 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 425 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlá limnokrenní a helekrenní neporušená prameniště s pseudokrasovými jevy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> 1.214 ha 8.28 3.01
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>) 0.003 ha 0.02 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>) 0.193 ha 1.31 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.870 ha 5.93 1.95
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 0.017 ha 0.12 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 3.251 ha 22.17 1.18
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.175 ha 1.19 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.532 ha 3.63 1.01
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.175 ha 1.19 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.813 ha 5.54 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) 3.029 ha 20.65 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Dorycnium herbaceum bílojetel bylinný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Traunsteinera globosa hlavinka horská Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dianthus carthusianorum subsp. latifolius hvozdík kartouzek širolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Drymonia querna hřbetozubec drnákový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2018
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Epipactis microphylla kruštík drobnolistý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Amaranthus blitum laskavec hrubozel -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 52 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.