Bílé potoky

R.ZL.02
Localisation: 49.118472N 18.023385E
Area: 14.665 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 425 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlá limnokrenní a helekrenní neporušená prameniště s pseudokrasovými jevy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.193 ha 1.31 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.175 ha 1.19 1
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 3.029 ha 20.65 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.532 ha 3.63 1.01
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.251 ha 22.17 1.18
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.870 ha 5.93 1.95
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.175 ha 1.19 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.813 ha 5.54 2
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.003 ha 0.02 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.017 ha 0.12 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.214 ha 8.28 3.01

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Cordulegaster bidentata páskovec dvojzubý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Psylliodes thlaspis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Prionychus melanarius -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Plegaderus dissectus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Platydema dejeani širokáč hnědý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Mycetophagus populi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Mycetophagus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Mycetochara maura hubojed čárkovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Mycetochara axillaris hubojed lopatkoskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Microrhagus pygmaeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Mycetophagus decempunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
First 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 75 - 90 of 117 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.