Božické rybníky – Karlov

R.ZN.02
Localisation: 48.826709N 16.285273E
Area: 90.970 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 194 - 226 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava lesních rybníků s rákosinami a podmáčenými ostřicovými porosty, vyvinutý potoční luh v nivě Příčního potoka. Významné loviště a oblast letních kolonií dutinových druhů netopýrů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.532 ha 1.68 3.72
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.092 ha 2.3 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.653 ha 0.72 2.21
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.172 ha 5.69 2.71
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.431 ha 0.47 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.440 ha 5.98 2.81
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.036 ha 1.14 1.35
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.888 ha 9.77 2.56
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14.016 ha 15.41 3.33
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 3.459 ha 3.8 4
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 8.412 ha 9.25 1.96

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2018
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ryby a mihule Carassius carassius karas obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2015
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Datonychus urticae -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 51 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.