Dyje v NP Podyjí

R.ZN.03
Localisation: 48.85567N 15.859741E
Area: 418.272 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
reservoir
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 219 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozený tok řeky v hlubokém údolí mezi Vranovskou a Znojemskou přehradou (asi 40 km dlouhý), s vodními a pobřežními společenstvy, včetně Znojemské údolní nádrže.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.004 ha -- 1
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.016 ha -- 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.006 ha -- 1
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.006 ha -- 1
T8.1A Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.010 ha -- 1
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.028 ha 0.01 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.023 ha 0.01 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.032 ha 0.01 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.081 ha 0.02 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.090 ha 0.02 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.063 ha 0.02 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.098 ha 0.02 1.4
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.134 ha 0.03 1
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.187 ha 0.04 1.89
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.163 ha 0.04 1.72
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 39 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Sympetrum flaveolum vážka žlutavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Prunus mahaleb mahalebka obecná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Prunus fruticosa třešeň křovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Potentilla arenaria mochna písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Polygala major vítod větší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Phytolacca esculenta líčidlo jedlé -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Peucedanum oreoselinum smldník olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Petrorhagia prolifera hvozdíček prorostlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 387 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.