Dyje v NP Podyjí

R.ZN.03
Localisation: 48.85567N 15.859741E
Area: 418.272 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
reservoir
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 219 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozený tok řeky v hlubokém údolí mezi Vranovskou a Znojemskou přehradou (asi 40 km dlouhý), s vodními a pobřežními společenstvy, včetně Znojemské údolní nádrže.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.063 ha 0.02 2
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.187 ha 0.04 1.89
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 5.423 ha 1.3 1.63
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 5.185 ha 1.24 1.73
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.098 ha 0.02 1.4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3.166 ha 0.76 1.81
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.028 ha 0.01 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.023 ha 0.01 1
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.006 ha -- 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 58.494 ha 13.98 1.92
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.864 ha 0.68 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.032 ha 0.01 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.234 ha 0.06 3.1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 69.283 ha 16.56 1.83
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 11.168 ha 2.67 2.63
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 39 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Hesperus rufipennis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Motýli Venusia blomeri píďalka jilmová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hymenalia rufipes blanočlenec červenonohý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hypoganus inunctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Orthonama vittata píďalka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetochara maura hubojed čárkovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetochara humeralis hubojed dvouskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Ampedus rufipennis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Ampedus brunnicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Rhagium sycophanta kousavec páskovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Platycis cosnardi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2013
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Barypeithes albinae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 387 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.