Dyje u Podhradí nad Dyjí

R.ZN.09
Localisation: 48.891054N 15.660101E
Area: 72.392 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 346 - 416 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Tok řeky Dyje od státní hranice po jez v obci Podhradí nad Dyjí. Horní cca 2/3 úseku tvoří přirozené říční koryto s několika meandry, s vyvinutými štěrkovými lavicemi a relativně velkým spádem. Dolní část úseku nad jezem v Podhradí n. D. je hlubší a klidnější. Jsou zachována společenstva pobřežních chrasticových rákosin, břehový porost je tvořen pásem dřevinné vegetace (vrba, topol, olše) s fragmentárně zachovalým lužním podrostem. Úsek je významný zejména jako zbytek typického parmového pásma Dyje s pestrou rybí obsádkou a zachovalými bentickými společenstvy. Lokalita je v současnosti ohrožena výstavbou malé vodní elektrárny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.774 ha 1.07 2.76
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.135 ha 0.19 2
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.003 ha -- 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.560 ha 25.64 3.88
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.646 ha 10.56 2.84
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.754 ha 3.8 1.5
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.279 ha 0.39 3.98
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.006 ha 0.01 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.173 ha 1.62 3.61
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.170 ha 0.24 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.342 ha 0.47 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.855 ha 2.56 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.556 ha 0.77 2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.055 ha 0.08 1
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.104 ha 0.14 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Protaetia affinis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Dicerca berolinensis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Agrilus pratensis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Anthaxia fulgurans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Wanachia triguttata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Saperda octopunctata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Dicerca alni -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii subsp. axillaris chrpa chlumní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2014
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 112 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.