Dyje u Podhradí nad Dyjí

R.ZN.09
Localisation: 48.891054N 15.660101E
Area: 72.392 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 346 - 416 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Tok řeky Dyje od státní hranice po jez v obci Podhradí nad Dyjí. Horní cca 2/3 úseku tvoří přirozené říční koryto s několika meandry, s vyvinutými štěrkovými lavicemi a relativně velkým spádem. Dolní část úseku nad jezem v Podhradí n. D. je hlubší a klidnější. Jsou zachována společenstva pobřežních chrasticových rákosin, břehový porost je tvořen pásem dřevinné vegetace (vrba, topol, olše) s fragmentárně zachovalým lužním podrostem. Úsek je významný zejména jako zbytek typického parmového pásma Dyje s pestrou rybí obsádkou a zachovalými bentickými společenstvy. Lokalita je v současnosti ohrožena výstavbou malé vodní elektrárny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.279 ha 0.39 3.98
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.855 ha 2.56 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.646 ha 10.56 2.84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.072 ha 0.1 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 6.548 ha 9.04 1.98
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8.742 ha 12.08 3
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.003 ha -- 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.006 ha 0.01 1
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.055 ha 0.08 1
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.104 ha 0.14 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.754 ha 3.8 1.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.556 ha 0.77 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.774 ha 1.07 2.76
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.135 ha 0.19 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.560 ha 25.64 3.88
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Potentilla arenaria mochna písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Melica ciliata strdivka brvitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii subsp. axillaris chrpa chlumní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Chamaecytisus ratisbonensis čilimník řezenský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Libanotis pyrenaica žebřice pyrenejská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Lavatera thuringiaca slézovec durynský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Lactuca viminea locika prutnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Oxytropis pilosa vlnice chlupatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Euphorbia epithymoides pryšec mnohobarvý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Gagea villosa křivatec rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Lactuca quercina locika dubová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 112 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.