Modravské slatě

Šumava peatlands

RS01.01
Localisation: 49.004671N 13.450769E
Area: 4 538.569 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 820 - 1364 m
Condition: 1
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Pramenná oblast Vydry. Komplex několika rozsáhlých (např. Rokytská slať, Roklanská slať, Mlynářská slať, Cikánská slať, Luzenská a Hraniční slať) a řady menších (např. Blatenská slať, Javoří pila, Šárecká slať, Roklanská nádrž, Roklanský les, Novohuťské močály, Vrchová slať, Rašeliniště pod Kostelním vrchem, Rašeliniště v Srňském lese) rašelinišť v nejvyšších polohách Šumavy, s rozsáhlými lesními komplexy v montánním až supramontánním stupni. Jedinečný vegetační komplex klimatického klimaxu (klimaxové smrčiny as. Calamagrostio villosae-Piceetum) v mozaice se společenstvy edafického klimaxu (vrchovištní rašeliniště se společenstvy svazů Sphagno-Caricion canescentis, Leuco-Scheuchzerion, Sphagnion medii, Oxycocco-Empetrion hermaphroditi a Oxycocco-Ericion, rašelinné a podmáčené smrčiny as. Sphagno-Piceetum a Mastigobryo-Piceetum, rašelinné a mrazové bezlesí a reliktní prameniště).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 54.413 ha 1.2 1.69
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 18.477 ha 0.41 1.9
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2 610.858 ha 57.53 2.09
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.366 ha 0.03 1.45
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.024 ha -- 1.65
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.062 ha -- 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 12.796 ha 0.28 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.679 ha 0.24 2.45
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 40.113 ha 0.88 1.2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 57.310 ha 1.26 1.95
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 912.298 ha 20.1 2.02
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 93.188 ha 2.05 1.4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.946 ha 0.02 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 332.674 ha 7.33 1.77
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 1.665 ha 0.04 2.06
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Polychrysia moneta kovolesklec omějový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Buprestis rustica krasec lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Swertia perennis kropenáč vytrvalý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Epipactis atrorubens kruštík tmavočervený Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2015
Stejnokřídlí Rhopalopyx adumbrata křísek podhorský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Stejnokřídlí Paluda flaveola křísek žlutavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
First 3 4 5 6 7 8 9 Last Showing: 75 - 90 of 237 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.