Rašeliniště na Křemelné

Šumava peatlands

RS01.02
Localisation: 49.144228N 13.370232E
Area: 1 084.164 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NP, SPA, NR
Altitude: 785 - 1139 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex údolních blatkových vrchovišť, přecházející v podmáčené smrčiny, příp. v rašelinné louky, v pramenné oblasti a v kotlině středního toku Křemelné. Jedinečná mozaika dosud velmi živých a zvodnělých blatkových borů (as. Pino rotundatae-Sphagnetum), rozsáhlých komplexů rašelinných smrčin a podmáčených smrčin (as. Sphagno-Piceetum, Mastigobryo-Piceetum), rašelinných březin (as. Betuletum pubescentis), mokřadního bezlesí a olšového luhu (as. Alnetum incanae).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.257 ha 0.02 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.991 ha 0.55 2.87
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 84.766 ha 7.82 3.49
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.005 ha -- 4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.240 ha 0.02 1.88
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.234 ha 0.02 1.05
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.011 ha -- 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 5.256 ha 0.48 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 9.664 ha 0.89 3.22
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.200 ha 0.3 2.58
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.249 ha 0.12 2.84
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1.628 ha 0.15 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 5.777 ha 0.53 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.831 ha 0.17 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 16.705 ha 1.54 1.42
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2020
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2011
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 136 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.