Tetřevská a Filipohuťská slať

Šumava peatlands

RS01.03
Localisation: 49.021662N 13.535592E
Area: 296.247 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 1042 - 1178 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Horská vrchoviště s porosty rašelinné kleče P. x pseudopumilio (Sphagno magellanici-Pinetum mugo), šlenkovými společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion, v laggu Sphagno-Caricion canescentis, obklopená zvláště směrem k západu rozsáhlými porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum. Pramenná oblast Filipohuťského potoka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 33.081 ha 11.17 2.1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.006 ha -- 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.051 ha 0.02 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 16.249 ha 5.49 2.05
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6.027 ha 2.03 2.69
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 115.668 ha 39.04 1.19
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 21.521 ha 7.26 1.4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 69.244 ha 23.37 1.08
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.448 ha 0.15 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.140 ha 1.4 2.9
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.027 ha 0.01 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 16.129 ha 5.44 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Patrobus assimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2013
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Gentiana pannonica hořec panonský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Cystostereum murrayi hrbolatník vonný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Pharmacis fusconebulosa hrotnokřídlec kapradinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 63 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.