Jezerní slať

Šumava peatlands

RS01.05
Localisation: 49.036648N 13.565747E
Area: 164.659 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA, NM
Altitude: 1050 - 1121 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Horské rozvodnicové vrchoviště s “klečovými porosty“ (Sphagno magellanici-Pinetum mugo), na části sukcesně regenerující vytěžené plochy, podél potoka a v laggu mokřadní ostřicová společenstva Sphagno-Caricion canescentis, v jezírku a šlencích Leuco-Scheuchzerion. Podél části obvodu podmáčené smrčiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.743 ha 2.27 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10.956 ha 6.65 2.23
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 19.154 ha 11.63 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 52.007 ha 31.58 1.33
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.351 ha 0.82 2.19
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 26.884 ha 16.33 1.6
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 33.693 ha 20.46 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 4.117 ha 2.5 1.47
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.320 ha 0.19 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6.352 ha 3.86 2.05
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 1.396 ha 0.85 1.44
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.204 ha 0.12 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.023 ha 0.01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.017 ha 0.01 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.061 ha 0.04 1.54
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 60 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.