Chalupská a Novosvětská slať

Šumava peatlands

RS01.10
Localisation: 49.009456N 13.656244E
Area: 254.510 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 894 - 941 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní až svahové vrchoviště v nivě Vydřího potoka. “Klečové“ porosty (Sphagno magellanici-Pinetum mugi), na značné části sukcesně zarůstající vytěžené plochy, fragmenty rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a podmáčených smrčin na okrajích, po obvodu plášť rašelinných březin (Betulion pubescentis). Obklopeno rašelinnými (Caricion fuscae), podmáčenými (Calthion) a mezofilními loukami (Polygono-Trisetion). Rašelinné jezírko s plovoucími rašelinnými ostrůvky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 35.564 ha 13.97 2.44
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 33.844 ha 13.3 2.27
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 30.200 ha 11.87 2.09
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 24.699 ha 9.7 3.66
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 24.017 ha 9.44 1.79
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 23.230 ha 9.13 2.87
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 16.756 ha 6.58 1.04
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10.306 ha 4.05 2.94
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.196 ha 3.61 2.26
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.088 ha 0.82 2.03
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.593 ha 0.63 2.5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.421 ha 0.56 3.58
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1.322 ha 0.52 3.22
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1.043 ha 0.41 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.919 ha 0.36 1.51
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 133 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.