Kotlina Valné

Šumava peatlands

RS01.11
Localisation: 48.900514N 13.655602E
Area: 73.542 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 867 - 905 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex rašeliništní a luční mokřadní vegetace v pramenné kotlině Valné, levostranné zdrojnice Řasnice. Vrchovištní “klečové“ porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugi, šlenková společenstva sv. Leuco-Scheuchzerion, luční rašeliništní porosty sv. Caricion fuscae a Sphagno-Caricion canescentis, mokřadní porosty sv. Calthion, louky sv. Polygono-Trisetion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 4.628 ha 6.29 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1.276 ha 1.74 2.64
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.333 ha 3.17 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.715 ha 2.33 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2.834 ha 3.85 3.08
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.366 ha 1.86 3.59
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 11.113 ha 15.11 1.15
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.620 ha 21.24 1.94
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.151 ha 1.56 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.233 ha 0.32 3
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8.908 ha 12.11 1.98
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.041 ha 2.78 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.413 ha 4.64 3.04
R3.2 Vrchoviště s klečí (<i>Pinus mugo</i>) 91D0 Rašelinný les 2.561 ha 3.48 1.22

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.