Kotlina Valné

Šumava peatlands

RS01.11
Localisation: 48.900514N 13.655602E
Area: 73.542 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 867 - 905 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex rašeliništní a luční mokřadní vegetace v pramenné kotlině Valné, levostranné zdrojnice Řasnice. Vrchovištní “klečové“ porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugi, šlenková společenstva sv. Leuco-Scheuchzerion, luční rašeliništní porosty sv. Caricion fuscae a Sphagno-Caricion canescentis, mokřadní porosty sv. Calthion, louky sv. Polygono-Trisetion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 4.628 ha 6.29 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1.276 ha 1.74 2.64
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.333 ha 3.17 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.715 ha 2.33 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2.834 ha 3.85 3.08
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.366 ha 1.86 3.59
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 11.113 ha 15.11 1.15
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.620 ha 21.24 1.94
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.151 ha 1.56 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.233 ha 0.32 3
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8.908 ha 12.11 1.98
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.041 ha 2.78 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.413 ha 4.64 3.04
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 2.561 ha 3.48 1.22

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2018
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.