Častá – Březová alej

Šumava peatlands

RS01.12
Localisation: 48.92142N 13.668245E
Area: 109.625 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NP
Altitude: 900 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé kotlinové vrchovištní rašeliniště na středním toku Časté, hlavní levostranné zdrojnice Řasnice. Porosty Pinus x pseudopumilio, podmáčené smrčiny Bazzanio-Piceetum, obvodové i vnitřní ostřicové laggy sv. Sphagno-Caricion canescentis a Leuco-Scheuchzerion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.161 ha 0.15 2.81
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.575 ha 1.44 2.1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.180 ha 0.16 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.032 ha 4.59 4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2.099 ha 1.91 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 39.899 ha 36.4 2.5
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.665 ha 1.52 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 36.928 ha 33.69 1.7
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.097 ha 0.09 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 11.590 ha 10.57 1.59

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Houby Phellinus nigrolimitatus ohňovec ohraničený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2010
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2010
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.