Splavské rašeliniště

Šumava peatlands

RS01.13
Localisation: 48.894923N 13.733541E
Area: 175.227 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NP, NM
Altitude: 802 - 834 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé údolní vrchovištní rašeliniště v kotlině na soutoku čtyř pramenných zdrojnic Řasnice - Časté, Valné, Hraničního a Mechového potoka. V minulosti částečně odvodněné a ve východní části poněkud narušené těžbou rašeliny. Porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugo a další běžná spol. sv. Sphagnion medii, ve šlencích a soustavě četných přirozených jezírek společenstva sv. Leuco-Scheuchzerion, laggová spol. sv. Sphagno-Caricion canescentis, v sev. části navazují podmáčené smrčiny Mastigobryo-Piceetum, na východní a jižní straně mokřadní ostřicové louky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 15.099 ha 8.62 2.16
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.727 ha 0.99 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.013 ha 0.01 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.392 ha 1.94 2.38
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 7.931 ha 4.53 1.05
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.464 ha 0.26 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.868 ha 3.35 3.48
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.665 ha 4.37 1.6
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 25.275 ha 14.42 2.52
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12.569 ha 7.17 2.25
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 5.337 ha 3.05 3.17
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 24.215 ha 13.82 3.97
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 50.177 ha 28.64 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agonum ericeti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2012
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 62 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.