Malá niva

Šumava peatlands

RS01.14
Localisation: 48.913919N 13.81491E
Area: 120.274 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 747 - 778 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní rašeliniště s blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum (uprostřed blatka intogresí přechází v klečovou formu), které směrem k okrajům přecházejí přes rašelinné bory (Vaccinio uliginosi-Pinetum) k podmáčeným smrčinám. Pobřežní vrbo-olšový luh Teplé Vltavy, nivní louky (Calthion, Polygono-Trisetion, Molinion).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 66.695 ha 55.45 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.051 ha 0.04 1.69
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 4.468 ha 3.72 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.160 ha 0.13 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.075 ha 0.06 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 17.812 ha 14.81 1.65
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2.063 ha 1.72 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.009 ha 0.01 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 3.797 ha 3.16 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.710 ha 0.59 3.11
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.164 ha 1.8 1.83
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.055 ha 0.05 1.94
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.847 ha 0.7 3.19
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.676 ha 4.72 2.73
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10.068 ha 8.37 1.56

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Chrostíci Glossosoma boltoni -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2020
Houby Mycena laevigata helmovka hladká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Russula sphagnicola holubinka rašeliníková -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Polemonium caeruleum jirnice modrá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.