Vltavský luh

Šumava peatlands

RS01.16
Localisation: 48.852542N 13.916558E
Area: 2 086.370 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 714 - 775 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Složitý komplex mokřadní a rašeliništní vegetace, který se vytvořil v nivě volně meandrujícího toku horní Vltavy. Zahrnuje širokou škálu vodních a mokřadních společenstev, které se podílejí na zazemnění starých odstavených ramen, příp. osidlují zvodnělé deprese a příbřežní partie toku – Batrachion fluitantis, Nymphaeion albae, Caricion rostratae, Phalaridion arundinaceae, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Calthion aj. Charakteristický je systém údolních vrchovišť s blatkovými bory (Pino rotundatae-Sphagnetum), které jsou lemovány rašelinnými březinami (Betulion pubescentis), příp. rašelinnými bory s borovicí lesní. Otevřené partie rašelinišť se společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion jsou méně častá. Součástí aluvia je i naše plošně největší rašeliniště Mrtvý luh s rozlohou přesahující 300 ha. Mozaikovitě se v území střídají luční enklávy (se společenstvy podsv. Calthion a Filipendulenion, sv. Molinion a sv. Polygono-Trisetion) a lesní partie tvořené již zmíněnými blatkovými bory, dále podmáčenými smrčinami, olšinami a smrkovými porosty na minerální půdě. Časté jsou křovinné formace rašelinných vrbin (Salicion cinereae), porosty s tavolníkem vrbolistým a nejrůznější sukcesní stadia někdejších luk.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 78.641 ha 3.77 1.2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.523 ha 0.07 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 56.213 ha 2.69 2.86
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 91.576 ha 4.39 3.09
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 181.381 ha 8.69 1.17
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.606 ha 0.36 2.83
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17.880 ha 0.86 3.34
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4.508 ha 0.22 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9.310 ha 0.45 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 189.247 ha 9.07 2.49
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.003 ha -- 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 98.345 ha 4.71 2.15
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.418 ha 0.02 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 118.584 ha 5.68 2.5
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.003 ha -- 2
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2021
Brouci Donacia sparganii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Lišejníky Micarea hedlundii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Agonum ericeti -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Micarea adnata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Lišejníky Lecanora sarcopidoides -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Lišejníky Evernia mesomorpha -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Donacia impressa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Carabus scheidleri scheidleri -- Ohrožený -- -- -- 2017
Lišejníky Cetraria sepincola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 292 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.