Vltavský luh

Šumava peatlands

RS01.16
Localisation: 48.852542N 13.916558E
Area: 2 086.370 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 714 - 775 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Složitý komplex mokřadní a rašeliništní vegetace, který se vytvořil v nivě volně meandrujícího toku horní Vltavy. Zahrnuje širokou škálu vodních a mokřadních společenstev, které se podílejí na zazemnění starých odstavených ramen, příp. osidlují zvodnělé deprese a příbřežní partie toku – Batrachion fluitantis, Nymphaeion albae, Caricion rostratae, Phalaridion arundinaceae, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Calthion aj. Charakteristický je systém údolních vrchovišť s blatkovými bory (Pino rotundatae-Sphagnetum), které jsou lemovány rašelinnými březinami (Betulion pubescentis), příp. rašelinnými bory s borovicí lesní. Otevřené partie rašelinišť se společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion jsou méně častá. Součástí aluvia je i naše plošně největší rašeliniště Mrtvý luh s rozlohou přesahující 300 ha. Mozaikovitě se v území střídají luční enklávy (se společenstvy podsv. Calthion a Filipendulenion, sv. Molinion a sv. Polygono-Trisetion) a lesní partie tvořené již zmíněnými blatkovými bory, dále podmáčenými smrčinami, olšinami a smrkovými porosty na minerální půdě. Časté jsou křovinné formace rašelinných vrbin (Salicion cinereae), porosty s tavolníkem vrbolistým a nejrůznější sukcesní stadia někdejších luk.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.523 ha 0.07 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 78.641 ha 3.77 1.2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 67.705 ha 3.25 2.62
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 264.092 ha 12.66 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 35.331 ha 1.69 3.35
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 189.247 ha 9.07 2.49
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 69.021 ha 3.31 2.79
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 91.576 ha 4.39 3.09
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 56.213 ha 2.69 2.86
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9.310 ha 0.45 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.003 ha -- 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 18.464 ha 0.89 2.91
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.124 ha 0.01 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 118.584 ha 5.68 2.5
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 15.825 ha 0.76 2.23
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 35 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2021
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Orthonama vittata píďalka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Parasemia plantaginis přástevník jitrocelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Plebejus optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Protolampra sobrina osenice šedonachová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Saturnia pavonia martináč habrový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 292 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.