Vltavský luh

Šumava peatlands

RS01.16
Localisation: 48.852542N 13.916558E
Area: 2 086.370 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 714 - 775 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Složitý komplex mokřadní a rašeliništní vegetace, který se vytvořil v nivě volně meandrujícího toku horní Vltavy. Zahrnuje širokou škálu vodních a mokřadních společenstev, které se podílejí na zazemnění starých odstavených ramen, příp. osidlují zvodnělé deprese a příbřežní partie toku – Batrachion fluitantis, Nymphaeion albae, Caricion rostratae, Phalaridion arundinaceae, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Calthion aj. Charakteristický je systém údolních vrchovišť s blatkovými bory (Pino rotundatae-Sphagnetum), které jsou lemovány rašelinnými březinami (Betulion pubescentis), příp. rašelinnými bory s borovicí lesní. Otevřené partie rašelinišť se společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion jsou méně častá. Součástí aluvia je i naše plošně největší rašeliniště Mrtvý luh s rozlohou přesahující 300 ha. Mozaikovitě se v území střídají luční enklávy (se společenstvy podsv. Calthion a Filipendulenion, sv. Molinion a sv. Polygono-Trisetion) a lesní partie tvořené již zmíněnými blatkovými bory, dále podmáčenými smrčinami, olšinami a smrkovými porosty na minerální půdě. Časté jsou křovinné formace rašelinných vrbin (Salicion cinereae), porosty s tavolníkem vrbolistým a nejrůznější sukcesní stadia někdejších luk.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 78.641 ha 3.77 1.2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 118.584 ha 5.68 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.024 ha -- 2.5
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.113 ha 0.01 1.11
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 16.568 ha 0.79 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 104.792 ha 5.02 3.79
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 67.303 ha 3.23 3.38
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.523 ha 0.07 4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.003 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.003 ha -- 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 98.345 ha 4.71 2.15
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 189.247 ha 9.07 2.49
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 264.092 ha 12.66 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 18.464 ha 0.89 2.91
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 51.020 ha 2.45 1.94
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2021
Brouci Donacia sparganii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Lišejníky Micarea hedlundii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Lišejníky Micarea adnata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Agonum ericeti -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Lecanora sarcopidoides -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Lišejníky Evernia mesomorpha -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Houby Hygrocybe citrina -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Houby Mucronella calva -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Brouci Carabus scheidleri scheidleri -- Ohrožený -- -- -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 293 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.