Rožmberk

Třeboň fishponds

RS02.05
Localisation: 49.040673N 14.781974E
Area: 690.389 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 425 - 431 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník s rozsáhlými litorálními porosty a přiléhajícími mokrými loukami a vrbinami. Deltovité ústí Lužnice vytváří mimořádně diverzifikovaná rostlinná společenstva ve V části rybníka s převahou mokrých květnatých luk různé úživnosti a charakteru. Komplex nepravidelně kosených vlhkých a mezofilních luk (Caricion fuscae, Molinion, Alopecurion) navazující na rozsáhlé porosty vysokých ostřicových porostů Caricion gracilis, roztroušeně bažinné vrbiny (Salicion cinereae) a formace křovinných porostů tavolníku vrbolistého Spiraea salicifolia. Menší plochy kosených luk sv. Alopecurion a Molinion, litorální zblochanové a rákosové porosty. Celý rybník je významným tahovým shromaždištěm vodních ptáků (až tisíce ex.).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 27.712 ha 4.01 1.27
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9.264 ha 1.34 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.725 ha 0.25 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 18.636 ha 2.7 2.98
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 25.610 ha 3.71 1.76
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 38.561 ha 5.59 1.47
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.754 ha 0.25 1.88
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.012 ha 0.29 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.710 ha 0.83 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9.125 ha 1.32 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.074 ha 0.01 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.026 ha -- 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.526 ha 0.37 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aesalus scarabaeoides roháček vrubounovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Gnorimus nobilis zdobenec zelenavý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Mycetochara axillaris hubojed lopatkoskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Lacon querceus myšák zlatopásý Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Gnorimus variabilis zdobenec proměnlivý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Agrilus suvorovi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Coraebus undatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Cerambyx cerdo tesařík obrovský Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 130 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.